En uppförande - vad?

Vår uppförandekod ligger till grund för de vardagliga beslut som fattas under vårt tak som påverkar miljö, människor och samhälle. Vi har ett hundratal leverantörer i länder där det finns stor risk för dåliga arbetsvillkor i produktionen, odlingen eller fisket. De här leverantörerna har i sin tur ofta långa kedjor av olika underleverantörer. Det är oftast längst ner i råvaruledet som de största riskerna och de oacceptabla arbetsvillkoren finns. Det är just därför vi jobbar efter en uppförandekod. En uppförandekod har inte lagstatus och är inte skriven av en myndighet, utan är ett frivilligt åtagande från ett företag för att ta ett miljömässigt och socialt ansvar.

Den uppförandekod som vi använder är upprättad av organisationen Business Social Compliance Initiative, där över 1700 företag samverkar för förbättrade arbetsvillkor i sina leverantörskedjor. Uppförandekoden är baserad på FN:s konventioner för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och internationella miljöförordningar.

Med hjälp av uppförandekoden tydliggörs vår inställning och åtagande gentemot leverantörer såväl som mot våra egna medarbetare och mot andra samarbetspartners. Alla våra leverantörer, mellanhänder och producenter måste visa att de aktivt arbetar med att säkerställa att vår uppförandekod följs hela vägen ner i tillverkningsledet. Det kommer alltid finnas problem och avvikelser, det viktiga är att det finns ett systematiskt arbete att upptäcka dessa och förbättra villkoren löpande.

Vad innehåller koden då? Jo, den innehåller information om Axfoods ståndpunkt när det gäller:
- Lagkrav kring arbetsrätt, t.ex löner, arbetstid och anställningsavtal.
- Förhållanden på arbetsplatsen, till exempel fackföreningsfrihet, barnarbete, säkerhet och diskriminering.
- Miljö- och djurskydd. 
- Resursanvändning och påverkan på lokalsamhället. 
- Mutor och korruption.

Bedömning av risker

Sedan hösten 2015 har vi skärpt rutinerna i alla upphandlingar och inköpsprocessr där leverantören har produktion eller råvaruinköp i riskområden, så som Asien, Afrika och Sydamerika. Ju högre risken bedöms med avseende på yttre miljö, samhälle och social påverkan, desto mer ingående krav ställer vi på leverantören. Några av riskkategorierna är frysta bär, juice, nötter, ris och fröer.

Så här går kartläggningen till:
1. Vi gör en riskanalys
2. Vi ställer krav på rättvisa arbetsvillkor
3. Vi kartlägger leverantörskedjan
4. Vi väljer leverantör


Uppföljning hos leverantörer

Genom att gå med i BSCI har vi lovat att hela tiden följa upp och kontrollera att alla våra samarbetspartners lever upp till koden. De leverantörer som kan visa att de är kunniga, engagerade och har ett aktivt arbete för att förhindra risker och oacceptabla villkor premieras i affären. Saknas system för att säkerställa schyssta villkor eller om bristerna inte åtgärdas trots överenskommelse avbryter vi relationen. Kontroller görs varje år för de med avvikelser och vartannat år för de med bra resultat. 

Att ställa krav och göra kontroller räcker inte. Vi samarbetar också med leverantörer och stora internationella organisationer som Oxfam för att utbilda fler – för en långsiktig förbättring.