Uppförandekod  

Att ta ansvar för framtiden handlar inte bara om att bry sig om planeten. Det handlar lika mycket om att ta ansvar för de som lever på den. Genom en uppförandekod som alla våra leverantörer måste skriva under och leva upp till, har vi möjligheten att bland annat påverka arbetsvillkor, arbetsmiljö och verka mot diskriminering i de länder där våra varor odlas och produceras.

Uppförandekoden - vad innebär den? 

- En uppförandekod har inte lagstatus och är inte skriven av en myndighet, utan är ett frivilligt åtagande från företag för att ta ett miljömässigt och socialt ansvar. 

- Vår uppförandekod är harmoniserad med organisationen Amfori Business Social Compliance Initiative’s (BSCI) uppförandekod, där över 2400 företag samverkar för förbättrade arbetsvillkor i sina leverantörskedjor. 

- Uppförandekoden är baserad på FN:s konventioner för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och internationella miljöförordningar. 

- Vi har hundratals leverantörer i länder där det finns stor risk för dåliga arbetsvillkor i produktionen, odlingen eller fisket. Dessa leverantörer har i sin tur ofta långa kedjor av underleverantörer. Det är oftast längst ner i råvaruledet som de största riskerna och de oacceptabla arbetsvillkoren finns. 

- Med hjälp av uppförandekoden tydliggörs vår inställning och åtagande gentemot leverantörer såväl som mot våra egna medarbetare och mot andra samarbetspartners. 

- Leverantörer i länder med stora sociala och miljömässiga risker i sin leverantörskedja måste visa att de aktivt arbetar med att säkerställa att vår uppförandekod följs hela vägen ner i tillverkningsledet. De leverantörer som kan visa att de är kunniga, engagerade och har ett aktivt arbete för att förhindra risker och oacceptabla villkor premieras i affären. De leverantörer som saknar system för att säkerställa schyssta villkor får inte vara med i våra upphandlingar. Om bristerna som avslöjas inte åtgärdas trots överenskommelse kan vi avsluta relationen. Vi utför kontroller varje år för de med avvikelser och vartannat år för de med bra resultat. Det kommer alltid finnas problem och avvikelser, det viktiga är att det finns ett systematiskt arbete för att upptäcka dessa och förbättra villkoren löpande.  

Vad innehåller uppförandekoden? 

- Lagkrav kring arbetsrätt, till exempel löner, arbetstid och anställningsavtal. 

- Förhållanden på arbetsplatsen, till exempel fackföreningsfrihet, barnarbete, arbetsmiljö och diskriminering. 

- Miljö- och djurskydd.   

- Resursanvändning och påverkan på lokalsamhället.   

- Mutor och korruption.  

Det här kontrollerar vi med uppförandekoden:  

- Transparens vilket innebär att hela leverantörskedjan ska vara kartlagd.
 
- Riskanalyser av miljö och sociala risker. Leverantören måste visa på kunskap och åtgärder av riskerna gentemot koden genom hela värdekedjan.

- Att leverantören kan uppvisa så kallade sociala revisioner med aktuella verifikat för all produktion i riskländer. Verifikaten får inte vara äldre än 2 år. Om avvikelser avslöjats måste de kunna uppvisa åtgärdsplaner. 

Bedömning av risker 

Sedan hösten 2015 har vi upprättade rutiner för alla upphandlingar där leverantören har produktion eller råvaruinköp i riskområden. Grovt sätt är det länder i Asien, Afrika och Sydamerika samt vissa länder i Östeuropa. Ju högre risken är desto mer ingående krav ställer vi på leverantören. Några av varugrupperna med hög risk är frysta bär, juice, nötter, ris och fröer. 

Vi genomför även hållbarhetsbedömningar i vissa länder i Europa där vi känner till att det finns omfattande risker för brister mot vår uppförandekod, exempelvis blåbär och lingon från Sverige och Finland samt tomater från Italien.

Hållbarhetsbedömningar

Vårt hållbarhetsteam genomför ett 70-tal bedömningar varje år och det finns alltid leverantörer eller underleverantörer som inte accepteras enligt vår uppförandekod. Om de inte accepteras kan det handla om att vi kräver mer uppföljning av uppförandekoden ner i odlingsledet eller att vi kräver fler riskanalyser av miljöfrågor. Genom att genomföra hållbarhetsbedömningar varje år kan vi se till att våra leverantörer får ett bättre hållbarhetsarbete, mer transparens och ser till att mänskliga rättigheter respekteras i hela leverantörskedjan.

När vi tar beslut om leverantörer skickar vi ut ett omfattande frågeformulär där alla potentiella leverantörer måste informera om hela leverantörskedjan, hur de upprätthåller vår uppförandekod och vilka riskanalyser de genomfört för miljö och sociala risker i hela värdekedjan.

Cashewnötter 

Ett exempel på en hållbarhetsbedömning vi genomför är när vi beslutar vilka leverantörer som ska få tillverka våra cashewnötter. Det finns nämligen stora risker vid hanteringen av rånötterna när de ska skalas, sorteras och putsas. Innanför skalet finns en olja som kan skada huden om inte processen hanteras rätt. Det är extra viktigt att producenterna förser arbetarna med skyddshandskar och att de följer rutiner för en korrekt användning av dessa för en mer säker arbetsmiljö.

Cashewnötter är därför en av de råvaror som vi arbetar extra mycket med för att se till att vi bara köper från leverantörer och underleverantörer som följer upp våra krav på rättvisa arbetsvillkor och bra arbetsmiljö.  

Tillsammans med vår slutproducent strävar vi efter kontroll av uppförandekoden även i primärledet i exempelvis Vietnam, Elfenbenskusten och Brasilien. Vi är med i ETI’s (Ethical Trading Initative) projekt i Vietnam som syftar till att förbättra villkoren för både anställda i cashew-industrin och småbönder som odlar cashew-träd. Några av våra underleverantörer i Vietnam arbetar med spårbarhetsprojekt i bland annat Elfenbenskusten.

Krav på klimatmål

Vi ställer höga klimatkrav på oss själva och våra produkter. Vår största klimatpåverkan uppstår vid odling och produktion av våra varor, därför ställer vi krav på att våra leverantörer ska ha mål om nettonollutsläpp till 2030 för sin egen verksamhet och ett publikt klimatmål som minskar utsläppen i deras leverantörskedja. Vi följer upp detta i samtal med leverantörer, samt med årliga enkäter från och med 2023. För att hjälpa våra leverantörer har vi tillsammans med Axfoundation tagit fram ett klimatverktyg där företag kan lära sig grunderna i att sätta klimatmål.