Vanliga frågor

Förpackningar

Varför har vissa förpackningar ingen bra öppningsfunktion?

Självklart försöker vi alltid få till en bra öppningsfunktion för alla våra förpackningar. De gånger vi inte har kunnat påverka så handlar det ibland om att leverantören inte kan garantera att det inte kommer påverka förslutningen eller innehållet. Ibland kan det bero på att leverantören inte har möjlighet att investera i verktyget som behövs och man har lagt precis allt krut på att få till en superfin kvalitet för innehållet och råvaran. Hos oss kommer maten alltid i första hand.

Varför är det viktigt att återvinna?

Ju mer vi återvinner desto bättre möjlighet har vi att ta tillvara på den energi som använts för att tillverka förpackningen. Det ger oss möjligheten att använda materialet igen för ett annat ändamål. För varje kilo plast vi återvinner sparar vi ett kilo olja samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen med två kilo! Hurra!

Varför är inte alla era förpackningar helt fyllda upp till bredden?

Hur mycket man kan fylla en förpackning beror såklart på innehållet. Många produkter fylls till bredden, men under till exempel transport kan innehållet sjunka ihop en aning. Och med vissa livsmedel så krävs mer luft inne i förpackningen för att innehållet är flyktigt och far omkring – och man vill inte riskera att innehållet fastnar i förslutningen eller i förseglingen. Dock jobbar vi alltid aktivt med att minska luften i förpackningar där det är möjligt.

Varför använder ni inte enbart förnyelsebar råvara för era förpackningar?

Det är en massa faktorer som påverkar valet av material; vissa material klarar till exempel inte att hettas upp till den temperatur som en hel del livsmedel har när de fylls varma och sedan kyls ned. Andra blir sköra och går sönder vid väldigt kalla temperaturer och andra yttre påfrestningar. Ibland skapar de problem i de befintliga maskiner som våra leverantörer har investerat i och en nyinvestering inte är möjlig just då. Många maskiner som används i produktion är anpassade efter de material och förpackningar som funnits på marknaden en längre tid – dock vill många leverantörer ställa om och testar samtidigt andra material för att så småningom kunna erbjuda mer hållbara alternativ.

Hur tänker ni kring förpackningarna till era ekologiska varor?

Garant lägger stor vikt vid att välja bra förpackningar till våra ekologiska varor. Vi väljer så långt det är möjligt material som kan återvinnas och användas igen i någon form eftersom det är det bästa för miljön, till och med bättre än kompostering.

För att påverka planeten så lite vi bara kan har vi tagit fram en återvinningsbar plastpåse till våra ekologiska morötter, palsternackor och rödbetor som är gjord av sockerrör.

Varför måste ni ha förpackningar?

Förpackning för livsmedel har två starka skäl att finnas; för att bevara och skydda innehållet. Ett exempel är gurkan som är känslig för värme och uttorkning. En skyddande plast runt den hindrar att den tappar vatten. Det gör att den håller längre vilket i slutändan ger ett minskat resursslöseri och matsvinn.

Djuromsorg

Hur ser ni på antibiotika och djur?

Garant accepterar inte att antibiotika används i förebyggande syfte vid djuruppfödning och ska uppfylla nedanstående krav:

• Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande eller förebyggande syfte.
• Antibiotika får bara användas efter ordination av veterinär.
• Utförlig dokumentation måste göras av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentation. 
• Om antibiotika används regelbundet för alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblem ska tas fram och tillämpas.
Säljer ni kött från obedövad slakt?

Nej.

Kvalitet

Varför framgår det inte alltid på era varor vem som är leverantör?

Våra leverantörer kan vara både stora välkända livsmedelsproducenter och mindre företag. De finns i både Sverige och andra länder. Samma kvalitets- och livsmedelssäkerhetskrav ställs på alla, oavsett storlek och land. När vi sätter vårt namn på en produkt så innebär det att vi är ansvariga för produkten gentemot dig som konsument. Vi är angelägna om att få in synpunkter från konsumenter på våra produkter, vilket vi också får när vi står som avsändare. Men det är ingen hemlighet vem som producerar våra produkter utan den informationen går att få om man hör av sig till vår Konsumentkontakt.

Vad betyder egentligen att en produkt är förpackad i en modifierad/skyddande atmosfär?

Förkortningen MAP betyder Modified Atmosphere Packaging.
I Sverige måste varor med den typen av förpackning märkas med texten "förpackat i skyddande atmosfär". Däremot behöver det inte stå vilka gaser förpackningen innehåller eller hur mycket gas det gäller. MAP betyder att luften i förpackningen har avlägsnats och ersatts med gas. För livsmedelsförpackningar används gaser som är tillverkade av olika luftgaser:

– Koldioxid. Det reagerar med vattnet i produkten och bildar kolsyra. Detta sänker pH-värdet och ökar hållbarheten.

– Kväve. Används som utfyllnad och för att bibehålla förpackningens volym.

– Syre. I höga koncentrationer gör det att köttet förblir rött.

Luftgaserna är klassade som livsmedelstillsatser men utgör ingen hälsorisk. Vanlig luft innehåller ungefär 21% syre, 78% kväve och 0,03% koldioxid.

Kött kan också förpackas i vakuum. Då avlägsnas luften vilket gör att härskning och tillväxt av luftkrävande bakterier minskar eller försvinner. Den naturliga nedbrytningen fördröjs, hållbarheten förlängs och köttet möras. I vakuum får nötkött en brunare färg som försvinner när förpackningen öppnas.

Hur ser ni på GMO?

Vi säljer inga genmodifierade produkter.

Hur gör ni för att era varor ska hålla hög kvalitet?

För att säkerställa livsmedelssäkerhet för våra produkter testar våra kvalitetssäkrare årligen varorna genom ett omfattande analysprogram. I programmet görs mikrobiologiska och kemiska analyser på sortimentet, baserat på de risker som finns för varje produkt. Dessutom besöker vi leverantörerna och kontrollerar produktionsanläggningarna genom att gå igenom livsmedelssäkerhet, produktkvalitet och arbetsvillkor. Inför en lansering kontrolleras och testas produkten både hos oss och av en extern testpanel. 

Socialt ansvar

Vilka miniminivåer för socialt ansvar kan jag förvänta mig när jag handlar hos er?

Grunden är att alla våra leverantörer alltid måste skriva under vår uppförandekod där det föreskrivs att grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN och ILO, International Labour Organisation, samt nationell lagstiftning alltid ska gälla (även miljökrav ställs). Sedan 2015 jobbar vi även med krav på att alla våra leverantörer med ursprung i riskländer (ofta i Asien, Sydamerika eller Afrika) måste visa på något systematiskt sätt att kontrollera att arbetsvillkoren följer kraven i vår uppförandekod, exempelvis genom sociala revisioner eller kollektivavtal. För befintliga leverantörer som inte kan uppvisa detta så genomför vi BSCI-revisioner (Business Social Compliance Initative, som Axfood är medlemmar i).

Vi arbetar även med riktade projekt för att säkra goda arbetsvillkor i Sverige, som till exempel våra frukt- och gröntleverantörer i Sverige där det är vanligt med utländska gästarbetare.

På miljösidan har vi gjort en del jämförelser av olika varors miljöbelastning och vi utvecklar hela tiden planer för hur vi ska kunna ta större hänsyn till vatten- och energianvändningen i våra leverantörsled.

Utvärderas alla Garants livsmedelsinköp ur ett hållbart perspektiv rent socialt, ekonomiskt och miljömässigt?

Vi strävar efter detta. Att säga att vi gör det idag för alla tusentals varor vore att lova för mycket. På avdelningen för kvalitet, CSR och djuromsorg följer vi numera upp våra hållbarhetskrav vid alla inköp från riskländer (främst utvecklingsländer i Asien, Afrika och Sydamerika) och från och med första kvartalet 2016 ska urval alltid göras utifrån hur väl leverantörerna har koll på mänskliga rättigheter och miljö i sina produktionskedjor.
Vi genomför också sedan slutet av 2014 riskanalyser av alla varor med ursprung i riskländer så att vi ska kunna ställa rätt frågor och följa upp tillsammans med våra leverantörer. I allt detta måste vi genomföra prioriteringar och dessa gör vi främst utifrån var riskerna för kränkningar mot mänskliga rättigheter eller missförhållanden är som värst.

Miljö

Tar ni hänsyn till miljön när ni transporterar varor mellan lager och butik?

Transporter

Varutransporten görs med egna lastbilar och med hjälp av externa åkerier. Mätmetoderna för att följa energianvändning och utsläpp av växthusgaser görs hela tiden. Det hjälper oss att styra arbetet mot en minskad miljöpåverkan.

Lager

För lager är det energianvändningen som har störst miljöpåverkan, speciellt elförbrukningen. Prioriterade åtgärder för att minska miljöpåverkan på våra lager är att hela tiden försöka förbättra energieffektiviteten, att minska den totala energianvändningen, att ersätta fossila energikällor med förnybara energislag, samt att hushålla med resurser genom källsortering av avfall. Våra lager följer noga upp användning av fjärrvärme och källsortering av avfall för att effektivisera ännu mer.

Märkning

Varför skriver ni inte ursprungsland på alla era förpackningar?

Oftast skriver vi ut ursprung på våra förpackningar och strävar efter att alltid göra det. Det här är en fråga som vi hela tiden tänker på och försöker hitta lösningar på. Ursprungsmärkning ses också oftare på fler och fler produkter på grund av en större efterfrågan.

Många produkter är sammansatta av flera ingredienser och ursprung vilket kan försvåra ursprungsmärkningen. På många mindre förpackningar kan platsbrist vara en orsak.

Lagen säger att man bara får skriva ursprungsland/länder om det kan garanteras att innehållet i just den förpackningen kommer från det angivna landet. Beroende på skördar, klimatförändringar, tillgång och efterfrågan på råvaror kan vi ibland vara tvungna att köpa råvara från ett annat ursprung än det som nämns på förpackningen. Detta är också en anledning till varför vi då inte skriver ursprunget.

En del av våra leverantörer har moderna och flexibla maskiner som gör att man kan lägga till text i efterhand och då finns det självklart möjlighet att skriva ursprung på etiketten vid varje produktionstillfälle. Många leverantörer har dock inte den möjligheten då det betyder höga kostnader att byta maskinerna. Av kostnadsskäl trycks mycket förpackningsmaterial upp i förväg, detta måste kasseras om ursprungslandet ändras. Det råder ibland stor brist på vissa råvaror och då kan det finnas behov av att ta från ett annat land, för att inte stå med tomma butikshyllor.

Sponsring

Sponsrar Garant aktiviteter och evenemang?

Nej, Garant sponsrar generellt inga aktiviteter eller evenemang. Vi hänvisar till den lokala Hemköp-, Willys-, eller Tempo-butiken. Om du vill samarbeta med oss på annat sätt så hänvisar vi till vår kontaktsida under Press

Ekologi

Hur förhåller ni er till KRAV och EU-ekologiskt?

KRAV har högre krav när det kommer till djuromsorg, så därför väljer vi att ha animaliska produkter som fått deras märkning under Garant i första hand. För spannmål och andra livsmedel tycker vi att EU-ekologiskt och KRAV har likvärdiga kriterier för odling av grödorna. Vi har också ett brett sortiment under Garant Eko på omkring 200 produkter, ett sortiment som ständigt utvecklas och breddas. 

Palmolja

Vad är palmolja?

Palmolja och palmkärnolja är en naturlig vegetabilisk olja från oljepalmens frukter. Palmoljan utvinns huvudsakligen med hjälp av ångbehandling, pressning och centrifugering. Palmolja produceras framförallt i Sydostasien, de två största producentländerna är Malaysia och Indonesien.

Vad används palmolja till?

Oljan är halvfast vid rumstemperatur och hjälper till att motverka härskning. Dessa egenskaper bidrar till att bibehålla textur, smak och hållbarhet i produkten den används i. Palmolja finns till exempel i kex, glass och fyllningar. Livsmedelsproducenter använder ofta en blandning av olika oljor där palmolja kan ingå. Palmolja används också i andra produkter som biodiesel, smink, rengöringsmedel, tvål och djurfoder.

Varför byter man inte bara ut palmolja mot andra oljor?

Palmolja är den globalt sett mest använda vegetabiliska oljan. Den globala palmoljeproduktionen uppgår till cirka 56 miljoner ton och utgör en viktig försörjning för hundratusentals personer.

Att byta ut palmolja innebär, ur hållbarhetssynpunkt, en kortsiktig lösning för det enskilda varumärket eller företaget. Det bidrar inte till bättre förutsättningar för de personer som arbetar med produktion av palmolja. Det bidrar inte heller till mindre avskogning, då stora marknader som Kina, Indonesien och Indien har stor och ökande efterfrågan på palmolja. I vissa produkter är det svårt att rakt av bara byta ut palmoljan mot en annan olja då palmoljan har så bra tekniska och smakmässiga egenskaper.

Vad är hållbart producerad palmolja?

Det finns olika certifieringar och handelssystem, det har att göra med hur pass väl man kan spåra den certifierade palmoljan genom hela värdekedjan. Kan man spåra palmoljan hela vägen, så är den hållbar och ansvarsfullt producerad. Vi använder oss av certifieringssystemet från RSPO, Round Table of Sustainable Oil. Här kan du läsa mer om det.

Vad gör ni och resten av industrin för att förbättra produktionsförhållandena i de länder där palmolja produceras?

Dagligvaruhandeln har bestämt att den palmolja som säljs under våra egna varumärken ska vara certifierad under 2016. Vi vill bidra till en ökad användning och efterfrågan av ansvarsfullt och certifierad palmolja, en ökad öppenhet och spårbarhet i leverantörsledet – så marknaden för ansvarsfull och hållbar palmolja ökar.

Hur ser ni på användandet av palmolja?

Vi strävar efter att byta ut palmoljan i våra produkter mot till exempelvis solrosolja, alternativt att bara använda certifierad palmolja. I de fall det inte går köper vi gröna certifikat motsvarande den mängd som används i produktionen. 

Tillsatser

Finns det Bisfenol A i era förpackningar?

Vi jobbar hela tiden för att minska användningen av kemiska ämnen som kan vara skadliga.
I de fall där det är möjligt ska förpackningar som innehåller Bisfenol A helt bytas ut mot alternativa lösningar på förpackningar. För de förpackningar där det kan finnas en liten mängd Bisfenol A uppfylls dock lagkraven för material i kontakt med livsmedel. 

E-nummer och tillsatser – varför används de överhuvudtaget?

Tillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för ett tekniskt ändamål och normalt inte konsumeras som livsmedel i sig. Bara tillsatser som är godkända av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd får användas i livsmedel, något som du kan känna igen på innehållsförteckningen då de kännetecknas av ett E-nummer. Exempel på livsmedelstillsatser är ämnen som:

– ökar hållbarheten: konserveringsmedel och antioxidationsmedel.

– påverkar konsistensen: emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel och förtjockningsmedel.

– ger färg till ett livsmedel: färgämnen.