BÖRJAN PÅ NÅGOT NYTT FÖR RISODLARE I PUNJAB OCH KAMBODJA

Riset är ett av världens äldsta och viktigaste korn. Riskorn har odlats i århundraden i Indien, Pakistan och Kambodja och har blivit något av stommen till det lokala jordbruket. Vi vill se till att vårt ris produceras hållbart under sjysta villkor och att risodlares rättigheter tillgodoses. Vi har därför, tillsammans med Oxfam och Axfoundation, initierat projektet ”Projekt för hållbar och jämställd risodling”. I mars 2017 startade vi upp projektet i Punjab. Projektets lärdomar har spridits vidare och nu arbetar vi även tillsammans för att förbättra risodlingarna i Kambodja. Genom bättre arbetsvillkor och utbildningar inom hållbart jordbruk syftar projektet till att förbättra livet för risbönderna och stärka deras position i leverantörskedjan. Vårt Basmatiris odlas i Pakistan och det ekologiska råris som finns i våra Ekologiska lättsaltade Riskakor kommer från Kambodja.

Risets väg till affären

Risets väg från odlare till konsument är lång och fragmenterad. I dagsläget köper vi vårt ris av leverantörer i Europa som sorterar och packar i konsumentförpackningar. Dessa leverantörer köper i sin tur in ris från flera risexportörer i Pakistan, Indien och Kambodja, vilka i sin tur köper riset från rishandlare eller lokala rismarknader där bönderna sålt sitt ris. Riset odlas ofta av småbönder som inte har så stora marginaler och resurser för att till exempel lagerhålla eller transportera riset, vilket gör att de är beroende av mellanhänderna.

Basmatirisets resa i Punjab

Basmati betyder väldoftande på hindi och har fått ge namn åt den mest smakrika rissorten du kan hitta i mataffären. Basmatikornen har odlats i århundraden i Indien och Pakistan där de har blivit något av stommen till det lokala jordbruket, särskilt i Punjabregionen som sträcker sig över båda länderna.

Risbönderna i Punjab arbetar mestadels för hand – att investera i maskiner är en alldeles för stor kostnad. Under planteringen står risodlarna, samt inhyrda säsongsarbetare, istället själva i vattenfylld terräng. Där är arbetet tungt och risken stor att skördearbetarna kan råka ut för både orm- och insektsbett. Det är heller inte ovanligt att bekämpningsmedel och konstgödsel används utan tanke på konsekvenser för anställda eller miljön.

Tillsammans med vår största risleverantör, hjälporganisationen Oxfam och Axfoundation startade vi i mars 2017 projektet ”Projekt för hållbart och jämställt risodling i Pakistan”, som fokuserar på tio byar i Sheikhupura-distriktet, i pakistanska Punjab. Projektets lärdomar har spridits vidare och nu arbetar vi även tillsammans för att förbättra risodlingarna i Kambodja.

Risodlingarna i Kambodja

Nu har vi tagit nästa steg i projektets utveckling och startat upp ”Projekt för hållbart och jämställt risodling i Kambodja”. Tillsammans med Oxfam, Sida och vår leverantör Sanorice och lokala aktörer arbetar vi för att ge risbönderna i Preah Vihear- provinsen bättre arbets- och livsvillkor.

Preah Vihear- provinsen som ligger i norra Kambodja är ett av landets fattigaste områden. Provinsen valdes ut till projektet då majoriteten av bönderna fortfarande arbetar med traditionella jordbruksmetoder utan att använda insektsmedel, ogräsmedel eller kemiskt gödningsmedel. Liksom i Punjab är jordbruk även grunden i den Kambodjanska ekonomin. Cirka 80% av befolkningen bor på landsbygden där jordbruksaktiviteter ger mat och råmaterial. Kvinnor utgör en majoritet av de som arbetar på landsbygden och jordbruk är deras främsta källa till inkomst. Jordbruket och export står för 30% av landets BNP och i centrum av detta står risproduktionen. Men trots risets stora betydelse som handelsvara lever fortfarande många risproducenter i fattigdom och utsatthet. Risproducenter blir utsatta för orättvisor som kan leda till en rad sociala och ekonomiska problem. Genom projektet i Kambodja kan en förändring ske för bönderna.

Mot en mer hållbar och jämställd risodling

Småböndernas ställning stärks genom samordning i odlarorganisationer. De får mer kunskap om kvalitet och marknad samt utbildning i hållbara och moderna jordbruksmetoder. Projektet syftar även till att förbättra villkoren för säsongsarbetare och motverka exploaterande arbetsförhållanden, diskriminering och trakasserier av kvinnor. Oxfam och deras lokala samarbetspartner är vana att arbeta med att stärka och organisera bönder på ett inkluderande sätt, så att även kvinnorna involveras och får ta del av utvecklingen.

Projektet som ska ge mer makt till bönderna

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar för att motverka fattigdom i över 90 länder.
Genom livräddande katastrofinsatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och politisk påverkan hjälper Oxfam både förebyggande och långsiktigt för att förändra de förhållanden som orsakar fattigdom. Tillsammans med lokala partnerorganisationer, och sida vid sida med människorna det gäller, kan Oxfam skapa förändring på lång sikt och direkt här och nu.

Planen för vårt gemensamma arbete är att involvera alla aktörer i leverantörskedjan för att få en mer hållbar odling och stärkta bönder. Vi riktar extra uppmärksamhet mot kvinnorna som arbetar på fälten och stärker kvinnors ekonomiska ledarskap. Genom projektet engageras och påverkas idag cirka 1500 kvinnor, och deras familjer, i Punjab och Kambodja.

Redan efter ett och ett halvt års projekt i Punjab ser vi stora förbättringar. Projektet har inneburit att 900 bönder, varav majoriteten kvinnor, organiserar sig i odlingsorganisationer och i ledningsgrupperna är 50% kvinnor.  Flera av bönderna har redan fått bättre betalt för sitt ris genom att de har tillgång till kunskap och risexportörer utan fördyrande mellanled. Axfood besökte flera av byarna som är involverade i projektet i januari 2018 och då kunde vi tydligt se att kvinnorna stärkt sin position och leder utvecklingen mot förbättrade villkor.

Projektet består av följande delmål:

-Att skapa odlarorganisationer eller jordbrukskooperativ som ska stärka bönders kunskap, kompetens och ställning på marknaden. I organisationerna ska det finnas en tydlig representation av kvinnor och företrädare för fattigare hushåll.

-Att engagera och utbilda risexportörer och bönder i rättvis prissättning baserad på kvalitet. 

-Att utveckla jordbruksmetoder i enlighet med Sustainable Rice Platforms standard, som är en ny hållbarhetscertifieringsstandard för ris. Målet är att bönderna ska kunna sälja sitt ris som SRP-producerat och få bättre betalt.

-Att stärka kontakten mellan odlare, marknadsaktörer från privata sektorn och myndigheter.

-Att öka medvetenheten om trygga och anständiga arbetsvillkor hos risexportörer, bönder och arbetarna själva. 

Projektet fortsätter nu i tre år

Projektet är finansierat av Sida genom Sveriges ambassad i Bangkok och ingår i ett större projekt som även berör sex länder i Sydostasien. Axfood och Axfoundation samt våra största ris- och riskakeleverantörer delfinansierar projektet både i Pakistan och Kambodja. Vi kan påverka situationen i dessa byar genom att öka risodlarnas kunskap och förståelse för risets värde och påverkan på miljön. Projektets lärdomar ska även spridas och därmed bidra till förbättringar inom risodling också utanför projektområdet. 

Läs mer om Axfoundation och Axfood besök i Punjab i januari 2018 här.