Början på något nytt för basmatirisets odlare i Punjab

Basmati betyder väldoftande på hindi och har fått ge namn åt den mest smakrika rissorten du kan hitta i mataffären. Basmatikornen har odlats i århundraden i Indien och Pakistan där de har blivit något av stommen till det lokala jordbruket, särskilt i Punjabregionen som sträcker sig över båda länderna. Dessvärre saknar många risodlare i dagsläget kunskap om anställdas rättigheter och om hållbara odlingsmetoder. Vi har därför, tillsammans med Oxfam och Axfoundation, initierat projektet ”Projekt för hållbar och jämställd risodling i Pakistan”, vilket syftar till att förbättra livet för risbönderna och stärka deras position.

Basmatirisets väg till affären

Risets väg från odlare till konsument är lång och fragmenterad. I dagsläget köper vi vårt ris av leverantörer i Europa som sorterar och packar i konsumentförpackningar. Dessa leverantörer köper i sin tur in ris från flera risexportörer i Pakistan och Indien, vilka i sin tur köper riset från rishandlare eller lokala rismarknader där bönderna sålt sitt ris. Basmatiris odlas ofta av småbönder som inte har så stora marginaler och resurser för att till exempel lagerhålla eller transportera riset, vilket gör att de är beroende av mellanhänderna. 

Risbönderna i Punjab arbetar mestadels för hand – att investera i maskiner är en alldeles för stor kostnad. Under planteringen står risodlarna, samt inhyrda säsongsarbetare, istället själva i vattenfylld terräng. Där är arbetet tungt och risken stor att skördearbetarna kan råka ut för både orm- och insektsbett. Det är heller inte ovanligt att bekämpningsmedel och konstgödsel används utan tanke på konsekvenser för anställda eller miljön.

Projektet som ska ge mer makt till bönderna

Tillsammans med vår största risleverantör, hjälporganisationen Oxfam och Axfoundation drog vi i mars 2017 igång projektet ”Projekt för hållbart och jämställt risodling i Pakistan”, som fokuserar på tio byar i Sheikhupura-distriktet, i pakistanska Punjab. Projektet ska pågå i 18 månader, t.o.m. augusti 2018.

Oxfam är en global organisation som arbetar för att motverka fattigdom i över 90 länder.
Genom livräddande katastrofinsatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och politisk påverkan hjälper Oxfam både genom att lindra de akuta symptomen och genom att motverka de grundläggande problemen. Tillsammans med lokala partnerorganisationer, och sida vid sida med människorna det gäller, kan Oxfam skapa förändring på kort och lång sikt.

Planen för vårt gemensamma arbete är att involvera alla aktörer i leverantörskedjan för att få en mer hållbar odling och stärkta bönder. Vi ska rikta extra uppmärksamhet mot kvinnorna som arbetar på fälten och stärka kvinnors ekonomiska ledarskap. Projektet har som målsättning att påverka omkring 900 familjer i tio byar i Punjab-provinsen i Pakistan. Det betyder att omkring 5400 personer kommer att beröras.

Mot en mer hållbar och jämställd basmatirisodling i Pakistan

Småböndernas ställning kan stärkas genom samordning i odlarorganisationer. De ska också få mer kunskap om kvalitet och marknad samt utbildning i hållbara och moderna jordbruksmetoder. Projektet syftar även till att förbättra villkoren för säsongsarbetare och motverka exploaterande arbetsförhållanden, diskriminering och trakasserier av kvinnor. Oxfam och deras lokala samarbetspartner är vana att arbeta med att stärka och organisera bönder på ett inkluderande sätt, så att även kvinnorna involveras och får ta del av utvecklingen.


Projektet består av följande delmål:

-Att skapa tio odlarorganisationer som ska stärka 900 bönders kunskap, kompetens och ställning på marknaden. I organisationerna ska det finnas en tydlig representation av kvinnor och företrädare för fattigare hushåll.

-Att engagera och utbilda risexportörer och bönder i rättvis prissättning baserad på kvalitet. 

-Att utveckla jordbruksmetoder i enlighet med Sustainable Rice Platforms standard.

-Att stärka kontakten mellan odlare, marknadsaktörer från privata sektorn och myndigheter.

-Att öka medvetenheten om trygga och anständiga arbetsvillkor hos risexportörer, bönder och arbetarna själva. 

En möjlig fortsättning för initiativet

Projektet är finansierat av Sida genom Sveriges ambassad i Bangkok och ingår i ett större projekt som även berör sex länder i Sydostasien. Axfood och Axfoundation samt vår största risleverantör bidrar med omkring 40% av projektets budget till projektet i Pakistan under projektperioden.

Axfood och vår leverantör av Garants basmatiris kommer följa arbetet noga under hela projektplanen samt utvärdera om möjlighet till en fortsättning efter dessa 18 månader. Vi hoppas att kunna påverka situationen i dessa 10 byar genom att öka risodlarnas kunskap och förståelse för risets värde och påverkan på miljön. Projektets lärdomar ska även spridas och därmed bidra till förbättringar inom risodling också utanför projektområdet.