Början på något nytt för risodlare i Punjab och Kambodja. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Riset är ett av världens äldsta och viktigaste korn. Riskorn har odlats i århundraden i Indien, Pakistan och Kambodja och har blivit något av stommen i det lokala jordbruket. Genom ”Projekt för hållbar och jämställd risodling” vill vi se till att vårt ris produceras hållbart under sjysta villkor och att risodlarens rättigheter tillgodoses.

Projektet för hållbar odling av basmatiris utökas i pakistanska Punjab 

Tillsammans med vår risleverantör, hjälporganisationen Oxfam och Axfoundation startade vi i mars 2017 projektet ”Projekt för hållbar och jämställd risodling i Pakistan” som fokuserar på tio byar i Sheikhupuru-distriktet, i pakistanska Punjab.

Nu expanderar projektet för hållbar odling av basmatiris, från 900 till 2250 odlare och arbetare, där hälften är kvinnor. Projektets andra fas är treårig och inleddes på sensommaren 2018. I den första fasen bildades 10 bondeorganisationer i Sheikhupuru-distriktet, nu har ytterligare 15 organisationer bildats i lika många byar varav de flesta i Gujranwalada-distriktet. Hittills har 2250 risbönder organiserat sig i de 25 odlarorganisationerna och ledarskapet består till 50% av kvinnor. Indirekt påverkas 17 000 människor av projektet om man räknar in familjemedlemmar som berörs av högre inkomster.

Oxfam driver projektet och är implementerande partner i Pakistan med huvuduppgift att ge teknisk support och utbildning till de småskaliga bönderna. Målet är att öka böndernas produktivitet, stärka klimatresiliensen och förbättra riskvalitén. Kvinnliga bönder och arbetare har en viktig roll i projektet både som beslutsfattare och odlare. De bönderna och risarbetare som tillsammans involveras i bondeorganisationerna får bättre prisförhandlingsläge genom att de tillsammans får direktkontakt med risexportörerna samt utbildas i hållbar odling enligt SRP, Sustainable Rice Platform standard. Länka till: http://www.sustainablerice.org/

”Titta på mitt risfält. Det är bättre än någon av männens fält! Genom utbildningarna i projektet har vi lärt oss de bästa odlingstekningsteknikerna. Idag har vi inte bara större skördar, vi kan också lagra riset och förhindra svinn. Tillsammans med andra har vi bildat odlarorganisationer i alla de tio byarna i vårt område. Förut deltog vi i alla möten och utbildningar de anordnade. Nu kan vi utbilda andra på samma sätt. Det är kunskap som ligger bakom vår framgång.” Hameeda Bibi, Punjab

Ris är en vattenkrävande gröda med stor klimatpåverkan. Men risodlingarna påverkas också av klimatförändringarna, som medför kraftiga väderomslag och sjunkande grundvattennivåer. I Pakistan är arbetsvillkoren hårda och kvinnorna är särskilt utsatta. Genom projektet stärks böndernas kapacitet så att deras skördar ökar i volym och kvalitet samtidigt som vattenförbrukningen, kemikalieanvändning och koldioxidutsläpp minskar. Projektets fokus på jämställdhet stärker kvinnornas ställning, vilket har mottagits väl av manliga bönder och arbetare.

”Styrkan ligger i att vara många. Vi kvinnor har alltid arbetat på risfältet, men tidigare har vi inte fått rätt lön för vårt arbete. Vi arbetade alltid hårt trots tuffa arbetsförhållanden och tänkte inte på vår egen hälsa. Om vi inte fick våra löner kunde vi inte göra något åt det. Men nu har vi lärt oss hur vi står starka tillsammans och kan kräva våra rättigheter. Den här gången gick vi samman i en stor grupp och våra krav uppfylldes – vi fick bättre löner!

Tidigare fick vi 2000–3000 rupier men den här gången fick vi 5000 rupier. Förr var vi kvinnor inte involverade i beslutsfattandet. Kvinnor brukar följa besluten från sina manliga familjemedlemmar.” – Kausar Bibi, Punjab

Hållbar risodling i Kambodja

Tillsammans med Oxfam, Sida, vår leverantör Sanorice och lokala aktörer arbetar vi även för att ge risbönderna i Preah Vihear- provinsen, i Kambodja, bättre arbets- och livsvillkor. Provinsen som ligger i norra Kambodja är ett av landets fattigaste områden. Den valdes ut till projektet då majoriteten av bönderna fortfarande arbetar med traditionella jordbruksmetoder utan att använda insektsmedel, ogräsmedel eller kemiskt gödningsmedel. Liksom i Punjab är jordbruk även grunden i den Kambodjanska ekonomin. Cirka 80% av befolkningen bor på landsbygden där jordbruksaktiviteter ger mat och råmaterial. Kvinnor utgör en majoritet av de som arbetar på landsbygden och jordbruk är deras främsta källa till inkomst.

Jordbruk och export står för 30% av Kambodjas BNP och i centrum står risproduktionen. Men trots risets stora betydelse som handelsvara lever fortfarande många risproducenter i fattigdom och utsatthet. Risproducenterna blir utsatta för orättvisor som kan leda till en rad sociala och ekonomiska problem. Genom projektet kan en förändring ske för risbönderna i Kambodja.

Projektet för hållbar risodling består av följande delmål:

- Att skapa odlarorganisationer eller jordbrukskooperativ som ska stärka bönders kunskap, kompetens och ställning på marknaden. I organisationerna ska det finnas en tydlig representation av kvinnor och företrädare för fattigare hushåll.

- Att engagera och utbilda risexportörer och bönder i rättvis prissättning baserad på kvalitet.

- Att utveckla jordbruksmetoder i enlighet med SRP, Sustainable Rice Platforms standard, som är en ny hållbarhetscertifiering för ris. Målet är att bönderna ska kunna sälja sitt ris som SRP-producerat och få bättre betalt.

- Att stärka kontakten mellan odlare, marknadsaktörer från privata sektorn och myndigheter.

Projektet är finansierat av Sida genom Sveriges ambassad i Bangkok och ingår i ett större projekt som även berör sex länder i Sydostasien. Axfood och Axfoundation samt vår största ris- och riskakeleverantörer delfinansierar projektet både i Pakistan och Kambodja. Vi kan påverka situationen i dessa byar genom att öka risodlarnas kunskap och förståelse för risets värde och påverkan på miljön. Projektets lärdomar ska även spridas och därmed bidra till förbättringar inom risodling också utanför projektområdet.

Här kan du läsa mer om vårt projekt i Pakistan.
https://www.axfoundation.se/nyheter/tillsammans-kan-vi-gora-verklig-skillnad